Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΑ, ΟΥΤΕ ΘΕΩΡΟΥN̖TΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΗ άγνοια και η εσφαλμένη προφορά δεν καθιστούν κανόνα· ούτε γλωσσική εξέλιξη. Αν̖τιθέτως, δηλώνουν έλλειψη παιδείας, γλωσσικό ολίσθημα και πενία.
Κανένας γραπτός λόγος δεν έχει αξία χωρίς τον προφορικό.
Κανένας γραπτός λόγος δεν έχει αξία, εάν πρώτιστα δεν έχει αξία ο προφορικός λόγος. Και καμία γλώσσα δεν μπορεί να είναι πλούσια, ούτε να έχει ουσιיαστική αξία, όταν δεν ομιλείται σωστά. Όταν δε διδάσκεται, δεν καλλιεργείται και δε διיαφυλάσσεται.


Απόσπασμα από το
ESSENTIAL MODERN GREEK GRAMMAR 
του Douglas Q. Adams
Σελ. 7, 8, 9 (Alphabet - Spelling - Accents)


Απόσπασμα από τη:
νέα σχολική Γραμματική της Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού
Ενότητα 3: Πώς δημιουργώ λέξεις; (σελ. 40) 


Απόσπασμα από τη:
νέα σχολική Γραμματική της Α΄, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου
Πρώτο κεφάλαιο: Φωνητική - Φωνολογία (σελ. 27)


Στους ένθερμους ή στους αδιיάλλακτους υποστηρικτές
της άρρινης προφοράς στην Κοινή Νεοελληνική, συνιστώ,
όταν μιλούν την αγ̖γλική, εφεξής να προφέρουν:

agel (< ελλην. άγ̖γελος), eglish, mornig
sybol (< ελλην. σύμβολον), cobat, ebarrass
adrogynous (< ελλην. ανδρόγυνος), idustry, thousad  κ.ο.κ.

ή να αποταθούν πάραυτα σε έναν άγ̖γλο φιλόλογο,
γλωσσολόγο ή καθηγητή ορθοφωνίας, ζητών̖τας του
να αξιολογήσει τις παραπάνω λεκτικές αποδόσεις...

Τα δίψηφα σύμφωνα γγ/γκ, μπ, ντ, στο μέσον των
ελληνικών λέξεων -πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων-
δεν είναι ένας ήχος-φθόγ̖γος αλλά δύο (!)


ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑN̖TΩΝΙΟΝ
Ποίηση: Κ.Π. Καβάφης
Απαγ̖γελία: Δημήτρης Χορν
Μουσική: Αθανάσιος Σίμογλου
Βίντεο: Χρήστος Ζουλιάτης


Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί
αόρατος θίασος να περνά
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές—
την τύχη σου (= την̖τύχη σου) που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις.
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει.
Προ πάν̖των να μη γελασθείς, μην πεις (= μημ̖πεις) 
πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου·
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς (= μηγ̖καταδεχθείς).
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που (= σαμ̖που) ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,
κι άκουσε με συγ̖κίνησιν, αλλ’ όχι
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταίαν απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, 
κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όπου:   `   το ευ̖φωνικό [ŋ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

                 πλάγιοι χαρακτήρες (π.χ.: την̖τύχη σου) η απαλή 
                 προφορά του μαλακοϋπερωικού [ŋ] ή του [μκαι  
                 του δίψηφου συμφώνου.

Άρης Βαφιάς - MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής