Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΕΡΡΙΝΩΣΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΔΙΨΗΦΩΝ -ΜΠ ΚΑΙ -ΝΤ)Γραπτή απόδοση:

Συνιστώ'ντας  την παρακολούθηση των εκπο'μπών, που γράφο'νται από ε'μπνευσμένους συ'γγραφείς του έ'ντεχνου λόγου, την Τρίτη στις έ'ντεκα και σαρά'ντα πέ'ντε και μεταδίδο'νται την Παρασκευή στις πέ'ντε και τριά'ντα πέ'ντε, ε'μπλουτίζουμε την πνευματικότητα των συ'μπολιτών μας προσφέρο'ντάς τους α'ντίστοιχα έ'ντονες συ'γκινήσεις.

Προφορική απόδοση (μετά τη συνεκφορά του τελικού -ν):

Συνιστώ'νταςτη'μπαρακολούθησητωνεκπο'μπών/

πουγράφο
'νται/

από
ε'μπνεβζμένουςσυ'γγραφείςτουέ'ντεχνουλόγου/

τη
'ντρίτη/στιςέ'ντεκακιαισαρα'νταπέ'ντε/

κιαιμεταδίδο
'νταιτη'μπαρασκεβή/

στιςπέ
'ντεκιαιτρια'νταπέ'ντε/

ε
'μπλουτίζουμετη'μπνεβματικότητατωνσυ'μπολιτώνμας/

προσφέρο'ντάςτουςα'ντίστοιχα/έ'ντονεςσυ'γκινήσεις//


Όπουμπλε οι απαλές (άτονες) συνηχήσεις την φθό'γγων.
               '     το ευ'φωνικό [ŋ] (ή και [μ], περίπτ. -μπ) πριν από
                     το δίψηφο σύμφωνο.
               /     στιγμιαία παύση.
              /      παύση.
             //      τέλος εκφοράς.
                    

(Aπόσπασμα από το σύ'γγραμμα: ''ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ - Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ'').

© 1997,2004, 2020 Aris Vafias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου