Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)Όπου  [']:  η προερρίνωση των δίψηφων συμφώνων, δηλ. 
                 η ελαφρά συνήχηση των ευ
'φωνικών [ŋκαι [μ]
                 πριν από τα δίψηφα σύμφωνα  -γγ/γκ, -ντ  και  
                 -μπ  α
'ντίστοιχα.
           []:  η απόδοση των φθό
'γγων χωριστά.


Η πρώτη σελίδα του. 
Σε λίγον καιρό θα είναι δι
αθέσιμο, έτοιμο προς χρήση.                   Α


αβανγκαρντισμός [αβα'γκαρντισμός]
αβάντα [αβά'ντα]
αβαντάζ [αβαντάζ]
αβάντζο [αβάντζο]
αβάντι [αβάντι]
αβάσκαντος [αβάσκα'ντος]
αβιομηχάνητος [αβιομηχάνητος]
αβοκάντο [αβοκάντο]
αγαθοποιός [αγαθοποιός]
αγαλλιάζω [αγαλλιάζω]
αγαλματοποιός [αγαλματοποιός]
αγάντα [αγά'ντα]
αγάντζωτος [αγάντζωτος]
αγγαρεία [α'γγαρεία]
αγγειακός [α'γγειακός]
αγγειοδιαστολή [α'γγειοδιαστολή]
αγγειοκαρδιογραφία [α'γγειοκαρδιογραφία]
αγγελία [α'γγελία]
αγγελιάζομαι [α'γγελιάζομαι]
αγγέλιασμα [α'γγέλιασμα]
αγγελιαφόρος [α'γγελιαφόρος]
άγγελος [ά'γγελος]
αγγελτήριο [α'γγελτήριο]
άγγιγμα [ά'γγιγμα]
αγγλικανισμός [α'γγλικανισμός]
αγγλικό(ς) [α'γγλικό(ς)]
αγγούρι [α'γγούρι]
αγιάζι [αγιάζι]
αγιάζω [αγιάζω και αγιάζω]
αγιασμός [αγιασμός] 
αγιοβασιλιάτικος [αγιοβασιλιάτικος] 
αγιογδύτης [αγιογδύτης]
αγιογραφία [αγιογραφία]
αγιόκλημα [αγιόκλημα]
αγιολόγιο [αγιολόγιο]
αγιορείτης [αγιορείτης]
άγιος [άγιος]
αγιοταφίτης [αγιοταφίτης]
αγιωνυμία [αγιωνυμία]
αγιωτικός [αγιωτικός]
αγκαζάρισμα [α'γκαζάρισμα]
αγκαζέ [α'γκαζέ]  
αγκάθι [α'γκάθι]
αγκίδα [α'γκίδα]  
αγκινάρα [α'γκινάρα]
αγκίστρι [α'γκίστρι]
αγκιτάτσια [αγκιτάτσια]
αγκλίτσα [α'γκλίτσα]
αγκομαχώ [α'γκομαχώ]
αγκορτσιά [αγκορτσιά]
αγκούσα [α'γκούσα]
αγκράφα [αγκράφα]
αγκύλη [α'γκύλη]
άγκυρα [ά'γκυρα]
αγκώνας [α'γκώνας]
αγλύκαντος [αγλύκα'ντος]
αγνάντεμα [αγνά'ντεμα]
αγνάντια [αγνά'ντια]
άγνοια [άγνοια]
αγόγγυστος [αγό'γγυστος]
αγράμπελη [αγρά'μπελη]
αγροκαλλιέργεια [αγροκαλλιέργεια] 
αγροτεμάχιο [αγροτεμάχιο]  
αγροτοβιομηχανικός [αγροτοβιομηχανικός] 
αγρύπνια [αγρύπνια]
αγρωνύμιο [αγρωνύμιο]
αγυιά [αγυά]
αγυιόπαις [αγυόπαις]
αγχίνοια [αγχίνοια]
αδάμαντας [αδάμα'ντας]
άδεια [άδεια = συναίνεση,
δικαίωμα]
άδεια [άδεια = κενά, κενή]
αδεμάτιαστος [αδεμάτιαστος]
αδενοπάθεια [αδενοπάθεια]
άδεντρος [άδε'ντρος]
αδέξιος [αδέξιος]
αδερφοδιώχτης [αδερφοδιώχτης]
αδιαβάθμητος [αδιαβάθμητος]
αδιάβαστος [αδιάβαστος]
αδιάβατος [αδιάβατος]
αδιαβίβαστος [αδιαβίβαστος]
αδιάβλητος [αδιάβλητος]
αδιάβροχο(ς) [αδιάβροχο(ς)]
αδιάβρωτος [αδιάβρωτος]
αδιαγούμητος [αδιαγούμητος]
αδιάζευκτος [αδιάζευκτος]
αδιαθεσία [αδιαθεσία]
αδιαίρετος [αδιαίρετος]
αδιακανόνιστος [αδιακανόνιστος]
αδιάκοπος [αδιάκοπος]
αδιακόρευτος [αδιακόρευτος]
αδιακόσμητος [αδιακόσμητος]
αδιακρισία [αδιακρισία]
αδιάλειπτος [αδιάλειπτος]
αδιάλλακτος [αδιάλλακτος]
αδιάλυτος [αδιάλυτος]
αδιαμαρτύρητος [αδιαμαρτύρητος]

© 2017  Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου