Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΥ̖ΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙ̩ΑΔΙΚΤΥΟ
Επειδή οι μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν προκαθορισμένη γραμματοσειρά, οι συμβατοί τρόποι γραφής στα Google,Yahoo και Facebook, Twitter, Instagram, χωρίς να χάνον̖ται ή ν' αλλάζουν θέση τα σύμβολα αποσαφήνισης, είναι οι παρακάτω: 


1.  [ γ̖γ ] άγ̖γελος,  [ γ̖κ ] αγ̖κίστρι,  [ μ̖π ] αμ̖πέλι,  [ ν̖τ ] πέν̖τε

 ή  [ γ̇γ ] άγ̇γελος,  [ γ̇κ ] αγ̇κίστρι,  [ μ̇π ] αμ̇πέλι,  [ ν̇τ ] πέν̇τε 

 ή  [ γ̂γ ] άγ̂γελος,  [ γ̂κ ] αγ̂κίστρι,  [ μ̂π ] αμ̂πέλι,  [ ν̂τ ] πέν̂τε  κ.λπ.


(προφέρον̖τας τα ευ̖φωνικά σύμφωνα [μ] και [ν]) 

2.  γ̩γ ] παγ̩γνωσία,  [ μ̩π ] σαμ̩πάνια,  [ ν̩τ ] ίν̩τερνετ 

 ή  [ γיγ ] παγיγνωσία,  μיπ ] σαμיπάνια,  [ νיτ ] ίνיτερνετ

 ή  [ γ̄γ ] παγ̄γνωσία,  [ μ̄π ] σαμ̄πάνια,  [ ν̄τ ] ίν̄τερνετ 

 ή  [ γ̈γ ] παγ̈γνωσία,  [ μ̈π ] σαμ̈πάνια,  [ ν̈τ ] ίν̈τερνετ  κ.λπ. 

(προφέρον̖τας τα δίψηφα σύμφωνα χωριστά)

3.  [ γκ ] γιόγκα,  [ μπ ] έμπλεξα,  [ ντ ] μπαλάντα  κ.λπ.

(προφέρον̖τας τα δίψηφα σύμφωνα όπως γράφον̖ται, δηλ. ατόφια)

Η δοκιμή έγινε στις παραπάνω μηχανές αναζήτησης και στα τρία γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα σύμβολα να αποδίδον̖ται κανονικά.

© Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου