Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΩΣ ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

 


ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Η προσευχή που παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους Μαθητές Του, εξού και Κυριיακή ή Υποδειγματική προσευχή, στην Επί του Όρους Ομιλία, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγ̂γέλιο

και την οποία, όταν ήμασταν παιδιά λέγαμε όλοι μας κάθε πρωί στον προαύλιο χώρο του Σχολείου πριν μπούμε στην τάξη για μάθημα, στο σπίτι πριν κάτσουμε στο τραπέζι για φαγητό ή, κατά μόνας, πριν από τη νυκτερινή μας κατάκλιση, συνοδευόμενη από τον Τρισάγιο Ύμνο και την Ευχή της Απόλυσης με το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Ακολουθεί η ανάλυση της προφοράς.

Με τονισμένη και σε διיαφορετικό χρώμα τη γραμματοσειρά, τα σημεία της προσευχής τα οποία πρέπει να προσεχθούν, προκειμένου να αποδοθεί σωστά.


«Άγιיος ο Θεός, Άγιיος Ισχυρός, Άγιיος Αθάνατος,

ελέησον ημάς (τρις).

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,

αγιיασθήτω το όνομά Σου·

ελθέτω η βασιλεία Σου·

γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης [→ τηz̥γης]·

τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον·

και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών·

και μη εισενέγ̂κης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν».


ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Όπου:   ˆ   το ευ̂φωνικό [ŋ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

                 י    η εκφορά των φθόγ̂γων χωριστά.

                 o   η προφορά του άτονου [ζ].


2. Στην εκκλησιיαστική γλώσσα αποφεύγεται, κατά το πλείστον, η συνεκφορά των λέξεων και οι συνηχήσεις τους (π.χ.: ο εν τοις ουρανοίς και όχι ο εν̂τοις ουρανοίς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου