Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ ΠΡΟΣΔΙ’ΟΡΙΖΟ'ΝΤΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Παραδείγματα)Η πλήρης αξι΄οποίηση του τόνου (') και της αποστρόφου (΄στο γραπτό λόγο, μπορεί να προσδι΄ορίσει την ορθή προφορά οποιασδήποτε λέξης, χωρίς να θίγεται η ιστορική ορθογραφία της γλώσσας μας.

π.χ.: οι λέξεις αξι΄οποίηση, προσδι΄ορίσει, στις οποίες μόλις αναφέρθηκα, ή άδει΄α (συναίνεση, δικαίωμα)

σε α'ντιπαραβολή με τις ναξιώτικα, διαβάζω, άδεια [κεν(-ή, -α)], που δε χρησιμοποιώ την απόστροφο, αφού προφέρω ναξχιώτικα, δγιαβάζω, άδγεια.

Ή πάλι η λέξη προσδι΄ορίσει, στην οποία προφέρω το [σ] άτονο [ζ]

σε σχέση με τις μπέισ΄μπολ, φέισ΄μπουκ, όπου το [σ] δι΄ατηρείται.

Οι λέξεις α'γγίζω, α'γκάθι, ε'μπόριο, βε'ντέτα (εκδίκηση), στις οποίες χρησιμοποιώ τον τόνο και γι΄αυτό προφέρω τις ευ'φωνικές συνηχήσεις

σε α'ντιπαραβολή με τις παγ΄γνωσία, καμ΄πάνια, ίν΄τερνετ, που χρησιμοποιώ την απόστροφο

ή με τις τσουγκράνα, έμπλεξα, βεντέτα (δι΄ασημότητα), στις οποίες δε χρησιμοποιώ τονικό σημάδι, αφού τα δίψηφα σύμφωνα προφέρο'νται ατόφια.

Οι λέξεις μπα'μπού (άκλιτη) ή συνα'ντιού'νται (< συνα'ντώ)

σε α'ντιπαραβολή με τις μπουμπούκι ή μπομπονιέρα (κανόνας συλλαβικής επανάληψης)

ή οι: εκ΄κωφα'ντικός, πά'λλευκος, πα'μμέγιστος, ευ'φορία (ψυχική ευεξία, γονιμότητα), περιπτώσεις στις οποίες προφέρω τα όμοια σύμφωνα

με τις έκκληση, συλλαλητήριο, συμμετρία, στις οποίες προφέρω μόνο το ένα, εφορία (δημόσια οικονομική υπηρεσία) ή εφορεία (εποπτεύουσα αρχή) κ.ο.κ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου