Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΜt Fengari (Όρος Φεγ̖γάρι, αλλιώς Σάος Σαμοθράκη)FENGARI (Φυσικό μεταλλικό νερό Φεγ̖γάρι)Château Fengari (Ξενοδοχείο, Clérac - Γαλλία) FENGARI PROPERTIES 
(Ξένη εταιρεία πώλησης ακινήτων) FENGARI FIBER ARTS 
(Ξένη εταιρεία ινών και νημάτων)

    κ.ά.

Μάλιστα, στο υποσέλιδο του ιστοχώρου της (https://fengari.net) αναφέρει ότι: in modern Greek, the word for moon is fengari, “the thing that gleams”. 
Προσωπικά, στην τρέχουσα σχολική Γραμματική της Ε' & ΣΤ'  Δημοτικού δε βλέπω κανένα φεγ̖γάρι να λάμ̖πει...
Τουναν̖τίον!


Όταν οι ξένοι δανείζον̖ται αυτούσιες λέξεις από εμάς, ή οι Άγ̖γλοι ταυτίζουν την πρότυπη γλώσσα τους με το Received Pronunciation (αλλιώς BBC ή Queen's English) και οι Γερμανοί -από το 19ο ήδη αιώνα- τη δική τους με την Bühnenaussprache (τουτέστιν την προφορά του θεάτρου), εμείς διδάσκουμε πλέον στα σχολεία ότι τα [γγ/γκ, μπ, ντ] προφέρον̖ται άρρινα, δηλ. ατόφια;!...

Ντροπή.–


ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ


Άρης Βαφιάς - MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου