Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΑΣ Η ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΝ ΚΑΤΑN̖TΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

 


Πηγή: Cavafy Archive Onassis Foundation
https://cavafy.onassis.org/el/object/22m8-5qz5-zcpw/ΠΟΣΕΙΔΩΝΙ'ΑΤΑΙ
(ΚΩΝΣΤΑN̖TΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ)

Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιיάται

εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι

με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.

Το μόνο που τους έμενε προγονικό

ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,                

με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.

Κ’ είχαν συνήθειο* προς το τέλος της γιορτής

τα παλαιά τους έθιμα να διηγούν̂ται,

και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,

που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.                       

Και πάν̂τα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.

Γιατί θυμούν̂ταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες —

Ιταλιיώται έναν καιρό [→ έναγ̂καιρό] κι αυτοί·

και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,

να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά                               

βγαλμένοι — ω συμφορά! — απ’ τον Ελληνισμό.

[1906]


* Η δίφθογ̂γος [ειο] κανονικά συνιζάνεται, με συνέπεια -μεταξύ του συμφώνου [θ] και αυτής- να συνηχείται το [χ]. Η εκδοχή η δίφθογ̂γος να αποδίδεται χωριστά είναι βάσιμη μόνο με την προσθήκη του τελικού [ν], ήτοι /το/ συνήθειיον (λόγιος-παρωχημένος τύπος, ανάλογη περίπτωση με αυτήν του πρόβειיονπρόβειο). Φυσικά δε συμβαίνει το ίδιο στην άλλη της μορφή (συνήθειיα), όπου η κατάληξη είναι δισύλλαβη. Επιπλέον η γραφή της με [ι] (συνήθιο), είναι σύμφωνη προς την ετυμολογία της [συνηθ(άω) + -ιο] και επομένως ορθότερη από αυτήν με [ει], η οποία προέκυψε κατ’ αναλογία προς την προγενέστερη, άλλη της μορφή (λόγιος μεταπλασμός του δημώδους τύπου).

Αρχαίοι Ελληνικοί Ναοί στην Ποσειδωνία (Κάτω Ιταλία) 

ΔΙ'ΕΥΚΡΙΝΙΣH:

 Όπου:   ˆ   το ευ̂φωνικό [ŋ] ή [ɱ] πριν από το δίψηφο σύμφωνο.

              י    η εκφορά των φθόγ̂γων χωριστά, χωρίς συνίζηση.Άρης Βαφιάς, MA RCSSD
Καθ. Αγωγής Προφ. Λόγου & Φωνής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου