Ένρινον είναι και το [γ], όταν ευρίσκεται προ των ουρανικών [κ], [γ], [χ] ή προ του [ξ]: άγκυρα, αγγείον, άγχω, άγξω (Αχιλλέας Τζάρτζανος) ▪ Συλλογιστείτε πώς προφέρεται το πρώτο [γ] στις λόγιες <παγγερμανισμός>, <παγγνωσία> ή <συγγνωστός>, στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν έχουμε τροπή του δεύτερου συμφώνου ▪ Αρκετές φορές, τα [μπ] και [ντ] μέσα στη λέξη είναι οι άλλες μορφές των [μβ] και [νδ]: κόμβος → κόμ̂πος, ένδεκα → έν̂τεκα ▪ Αυτό που ουσιיαστικά τρέπεται είναι το δεύτερο σύμφωνο ▪ Όταν γράφω και τα δίψηφα [γγ/γκ], [μπ], [ντ] αφορούν δύο φθόγ̂γους, προσθέτω ένα διיακριτικό ώστε να αναγνωρίζουν απαξάπαν̂τες πώς προφέρον̂ται ▪ Εάν δε γίνει η αναγ̂καία γραπτή διיάκριση ανάμεσα στα έρρινα και τα άρρινα δίψηφα, σε λίγον καιρό θα αναφερόμαστε στην αλλοίωση και τον ψευδισμό της Κοινής Νεοελληνικής (κόμπος [b] ⇔ κόβος, έντεκα [d] ⇔ έδεκα, άγγελος [g] ⇔ agel ≠ angel < άγ̂γελος)

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ▪ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑTA ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΦΩΝΗ ▪Οι θέσεις μου, στη διημερίδα της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αγωγής του Προφορικού Λόγου και της Φωνής.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ: https://www.orthophonia.gr/p/blog-page.html

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διיευθύν̂τρια της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, κυρία Δηώ Καγ̂γελάρη
2. Διיευθυν̂τής της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών, κύριος Κωνσταν̂τίνος Αρβανιτάκης

ΙΔΙΆΙΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1Προϊσταμένη Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Αγ̂γελική Σγούρα
2. Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, κύριος Βασίλειος Μαρτσάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου